BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program süresi; Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

 Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

 PROJE BÜTÇESİ

 2016 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri
(Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç)
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

                  Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
                 
Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
                 
Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

 Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı
özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.

 Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.

 Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si
TÜBİTAK tarafından karşılanır.

 Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2015 yılında ödenebilecek
PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:

                  Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay
                 Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay
                 Araştırmacı için : 1.000 TL/ay
                 Danışman için : 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı,
proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları
dikkate alınarak hesaplanır.)

 Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır.

 Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından
faydalanabilirler.

 Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt
dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen
limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.

 Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına
yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde
en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

 Detaylı Bilgi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-
1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek
öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini
gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.12.02.2016 00:31:00