BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Haber Detay

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı
azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni
bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma
ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. (1001, 1505 ve 1005
programlarının karşılaştırmalı tablosu için lütfen tıklayınız)

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 18 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2016 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*,
Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir. Makine-teçhizat
taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan
projeler desteklenmez.

* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI

Proje yürütücüsü, üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje
önerisine konu olup olmadığını, proje önerisini sunmadan önce araştırmak ve
araştırma sonuçlarını sunmak zorundadır.

Üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması durumunda;

           a) Proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz
oluşturmadığını taahhüt eder ve varsa ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz eder.

 

           b) TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi 
bir hukuki muameleye muhatap kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi
bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü
TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Buna rağmen
TÜBİTAK hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, TÜBİTAK proje yürütücüsüne rücu eder.

Proje yürütücüsünün kusur ve/veya ihmali nedeniyle üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet
haklarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi durumunda Yönetmelik, Araştırma Projelerinde Uygulanacak
İdari ve Mali Esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili
olarak ulusal/uluslararası patent/faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar aşağıda
örneği verilen bazı internet sayfalarından yapılabilir.

(Örneğin: http://www.tpe.gov.trhttp://tr.espacenet.comhttp://www.epo.org)12.02.2016 00:29:00